प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिविस, काभ्रेको मौजुदा सूची, आ व ०७३।०७४ प्रकाशन २०७३-०४-३१ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
मौजुदा सूची, (Standing List), अा. ब. ०७३।०७४
सब – इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन २०७३-०९-१४ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सब - इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन २०७३-०९-१४ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
इन्जिनियरहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
अा व ०७३।०७४ को बार्षिक कार्यतालिक सम्बन्धि सूचना प्रकाशन २०७३-०३-३० अनुगमन मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक कार्यतालिका, अा व ०७३।०७४ सम्बन्धि जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सार्वजनिक सूचना
आ.व. २०७२।२०७३को वार्षिक कार्यक्रम पात्रो(क्यालेण्डर) प्रकाशन २०७२-०६-१८ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२।२०७३को वार्षिक कार्यक्रम पात्रो(क्यालेण्डर)
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका १०-१५ प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा 2072-08-22 सामाजिक सूरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका १०-१५
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका १-५ प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा 2072-08-22 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका १-५
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका ६-१० सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सूरक्षा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सूरक्षा विवरण २०७२ ईलाका ६-१०
अा. व. २०७३।०७४ का लागि आयोजना प्राथमिकिकरणका अाधारहरु प्रकाशन २०७२-०८-१८ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा क्षमता विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिबाट मिति २०७२।०८।१४ गते आयोजित पूर्व योजना तर्जुमा
गोष्ठीबाट आ.ब. २०७३/०७४ को एकिकृत जिल्ला विकास योजना निर्माणको लागि
निम्न लिखित आयोजना प्राथमिकताका आधारहरु तोक्ने निर्णय गरियो ।
Skip to toolbar