न्यानो कपडा रकम विवरण

नेपाल सरकारको भकम्प पिडितको लागी जाडो मौसममा न्यानो कपडा बापतको रकम अन्तर्गत जिविस काभ्रेमा वितरण गरिएको विवरणः-

१. मिति २०७२्।०९।१७ गते  २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम १३,६०,६०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी १३६०६

२.मिति २०७२्।०९।१९ गते  २बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
 हाल सम्म  वाडिएको रकम २०,२५,७०,०००
 जम्मा बाडेको घरधुरी २०२५७

३. मिति २०७२।०९।२० गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५९ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम 2५,0९,६0,000
जम्मा बाडेको घरधुरी २५,०९६

४. मिति २०७२।०९।२१ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा(धु.न.पा र काशिखण्ड न.पा.)
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३०,०४,००,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३०,०४०

५‍ * रेडक्रस बाट  जाडोमा न्यानो कपडा खरिदका लागी रू१०,०००।- बाँडिएको गाविसहरु

खरेलथोक ८१० घरधुरी
ज्याम्दी १२७२ घरधुरी
दोलालघाट ४३४ घरधुरी

६. मिति २०७२।०९।२२ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३९,७१,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३९,७१४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२३ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४१,९३,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४१,९३४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२४ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४५,२५,७०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४५,२५७

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२६ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ५१,२६,२०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ५१,२६२

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।


Skip to toolbar